Our Recent Posts

Tags

Intent to Circulate Petitions and Statement of Purpose (翻譯, Dịch, Traducción)

NOTICE OF INTENT TO CIRCULATE INITIATIVE PETITION

(Cal. Election Code § 9202)

NOTICE OF INTENT TO CIRCULATE PETITION

Notice is hereby given by the persons whose names appear hereon of their intention to circulate a petition within the City of Alhambra for the purpose of collecting signatures to qualify the attached initiative, which would amend Alhambra's Charter, to the ballot of the next qualifying municipal election.

A statement of the reasons of the proposed action as contemplated in the petition is as follows:

Equal representation is the cornerstone of democracy. No one person should have greater representation than any other person. The reality of unlimited money in politics challenges that ideal.

Unlimited money in politics facilitates a political environment in which those with greater means hold greater sway over the outcome of elections, and therefore greater influence in the policy-making process. This opens the door to unequal representation and a corruption of our political process.

Common sense reforms can minimize money's influence on elections and government policy. The U.S. Supreme Court has held that campaign contribution limits are a legitimate means of “dealing with the reality or appearance of corruption inherent in a system permitting unlimited financial contributions."

The State of California imposes campaign donor limits on candidates running for state office. In addition, over 100 California cities have adopted local campaign contribution limits and even more cities have adopted some type of campaign finance reform.

Alhambra has no campaign finance reform laws. The City currently operates under a system that allows campaign donors to give unlimited contributions to candidates for municipal office and requires district-based city council candidates to run in city-wide elections. This both increases the cost of running for elected office and the likelihood of improper influence, real or perceived, exercised by campaign contributors over elected officials.

In accordance with democratic principles, those with greater means should not have greater representation and/or influence in Alhambra government. The purpose and intent of this legislation is to improve our democratic process by:

1. Placing realistic and enforceable limits on the amounts persons may contribute to political campaigns in municipal elections;

2. Promoting integrity, honesty, fairness, and transparency in municipal election campaigns;

3. Providing opportunity for all citizens to become candidates for city office, unhindered by a need to raise exorbitant campaign funds;

4. Preventing corruption, or the appearance of corruption, which results from the real or potential influence of large contributions on the conduct or actions of candidates elected to office;

5. Placing a premium on messaging, qualifications, and good governance rather than fundraising and power brokering;

6. Better ensuring that the demographic makeup of the city will be more equally and fairly represented by their elected leaders;

7. Alleviating the time and financial burden of running for city council by decreasing the area within the city that a candidate must campaign in;

8. Diminishing the real or potential influence of money’s sway on the outcome of elections by granting candidates a more focused area of campaigning (⅕ of the city) which decreases the cost of candidate messaging;

9. Encouraging more candidates to run for city council by reducing fundraising barriers, thus fostering more competitive elections.

翻譯由谷歌翻譯提供

循環起訴申請的意向通知 (Cal。選舉代碼§9202)

循環訴訟的意向通知

特此發出通知,其名稱出現在阿爾罕布拉市內,旨在收集簽名以使附加的倡議符合資格,該倡議將修改阿罕布拉的憲章,以進行下一次合格市政選舉的投票。

請願書中提出的擬議行動的理由陳述如下:

平等代表權是民主的基石。任何人都不應該擁有比任何其他人更多的代表權。政治中無限金錢的現實挑戰了這種理想。

政治上無限的資金促進了一種政治環境,在這種政治環境中,擁有更多手段的人對選舉結果產生更大的影響,從而在政策制定過程中產生更大的影響。這為不平等的代表權和腐敗的政治進程打開了大門。

常識性改革可以最大限度地減少金錢對選舉和政府政策的影響。美國最高法院認為,競選捐款限額是“處理允許無限制財政捐助的製度中固有的腐敗現實或外觀”的合法手段。加利福尼亞州對競選國營辦公室的候選人施加競選捐贈限制。此外,超過100個加州城市採用了當地的競選捐款限制,甚至更多城市採取了某種類型的競選財務改革。

阿罕布拉沒有競選財務改革法。紐約市目前在一個允許競選捐贈者向市政府候選人提供無限捐款的製度下運作,並要求地區議會候選人參加全市選舉。這既增加了競選公職人員的競選成本,也增加了競選捐助​​者對當選官員的不正當影響的可能性。

根據民主原則,那些手段更大的人不應該在阿罕布拉政府中擁有更大的代表性和/或影響力。該立法的目的和意圖是通過以下方式改善我們的民主進程:

1.對人員可能為市政選舉中的政治運動作出貢獻的數額設置現實和可執行的限制;

2.促進市政競選活動的誠信,誠實,公平和透明;

3.為所有公民提供成為市政辦公室候選人的機會,不受阻礙提高過高的競選資金的需要;

4.防止腐敗或腐敗現象,這是由於大筆捐款對當選的候選人的行為或行為的實際或潛在影響造成的;

5.重視信息,資格和善治,而不是籌款和權力經紀;

6.更好地確保城市的人口構成將更加平等和公正地由他們當選的領導人代表;

7.通過減少候選人必須參加競選的城市範圍,減輕市議會競選的時間和經濟負擔;

8.通過給候選人一個更集中的競選活動(城市的⅕)來減少候選信息的成本,減少貨幣對選舉結果的影響的實際或潛在影響;

9.通過減少籌款障礙,鼓勵更多候選人競選市議會,從而促進更具競爭性的選舉。

Bản dịch do google dịch cung cấp

THÔNG BÁO HỘI ĐỒNG THAM DỰ (Bộ Luật Bầu Cử § 9202)

THÔNG BÁO HỘI THẢO ĐƠN VỊ

Thông báo được đưa ra bởi những người có tên xuất hiện ở đây ý định lưu hành một bản kiến ​​nghị trong Thành phố Alhambra với mục đích thu thập chữ ký để hội đủ điều kiện sáng kiến ​​đính kèm, điều này sẽ sửa đổi Hiến chương Alhambra, thành lá phiếu của cuộc bầu cử thành phố đủ điều kiện tiếp theo .

Một tuyên bố về lý do của hành động được đề xuất như được dự tính trong bản kiến ​​nghị như sau:

Đại diện bình đẳng là nền tảng của nền dân chủ. Không ai nên có đại diện lớn hơn bất kỳ người nào khác. Thực tế của tiền không giới hạn trong chính trị thách thức mà lý tưởng.

Tiền không giới hạn trong chính trị tạo điều kiện cho một môi trường chính trị, trong đó những người có phương tiện lớn hơn nắm giữ lớn hơn về kết quả của cuộc bầu cử, và do đó ảnh hưởng lớn hơn trong quá trình hoạch định chính sách. Điều này mở ra cánh cửa cho sự đại diện bất bình đẳng và sự tham nhũng của quá trình chính trị của chúng ta.

Cải cách thông thường có thể giảm thiểu ảnh hưởng của tiền bạc đối với các cuộc bầu cử và chính sách của chính phủ. Tòa án tối cao Hoa Kỳ đã cho rằng giới hạn đóng góp của chiến dịch là một phương tiện hợp pháp để "đối phó với thực tế hoặc sự xuất hiện của tham nhũng vốn có trong một hệ thống cho phép đóng góp tài chính không giới hạn".

Tiểu bang California áp đặt giới hạn nhà tài trợ chiến dịch cho các ứng cử viên đang hoạt động tại văn phòng tiểu bang. Ngoài ra, hơn 100 thành phố California đã áp dụng các giới hạn đóng góp của chiến dịch địa phương và thậm chí nhiều thành phố hơn đã áp dụng một số loại cải cách tài chính cho chiến dịch.

Alhambra không có luật cải cách tài chính chiến dịch. Thành phố hiện hoạt động theo một hệ thống cho phép các nhà tài trợ chiến dịch đóng góp không giới hạn cho các ứng cử viên cho văn phòng thành phố và yêu cầu các ứng cử viên hội đồng thành phố để chạy trong các cuộc bầu cử toàn thành phố. Điều này làm tăng chi phí hoạt động cho văn phòng được bầu và khả năng ảnh hưởng không đúng, thực tế hoặc được nhận thức, được thực hiện bởi những người đóng góp chiến dịch cho các quan chức được bầu.

Theo nguyên tắc dân chủ, những người có phương tiện lớn hơn không nên có đại diện và / hoặc ảnh hưởng lớn hơn trong chính phủ Alhambra. Mục đích và mục đích của luật này là cải thiện quy trình dân chủ của chúng tôi bằng cách:

1. Đặt giới hạn thực tế và có thể thực thi đối với số tiền người có thể đóng góp cho các chiến dịch chính trị trong cuộc bầu cử thành phố;

2. Thúc đẩy tính toàn vẹn, trung thực, công bằng và minh bạch trong các chiến dịch bầu cử thành phố;

3. Tạo cơ hội cho tất cả công dân trở thành ứng cử viên cho văn phòng thành phố, không bị cản trở bởi nhu cầu gây quỹ chiến dịch cắt cổ;

4. Ngăn chặn tham nhũng, hoặc sự xuất hiện của tham nhũng, mà kết quả từ ảnh hưởng thực sự hoặc tiềm năng của những đóng góp lớn về hành vi hoặc hành động của các ứng cử viên được bầu vào văn phòng;

5. Đặt một phí bảo hiểm về tin nhắn, trình độ, và quản trị tốt hơn là gây quỹ và sức mạnh môi giới;

6. Đảm bảo tốt hơn rằng trang điểm nhân khẩu học của thành phố sẽ được các nhà lãnh đạo được bầu của họ bình đẳng và công bằng hơn;

7. Giảm bớt thời gian và gánh nặng tài chính của việc chạy cho hội đồng thành phố bằng cách giảm diện tích trong thành phố mà một ứng cử viên phải vận động;

8. Giảm thiểu ảnh hưởng thực sự hoặc tiềm năng của tiền ảnh hưởng đến kết quả bầu cử bằng cách cấp cho các ứng viên một lĩnh vực vận động tập trung hơn (⅕ của thành phố) làm giảm chi phí nhắn tin ứng cử viên;

9. Khuyến khích thêm các ứng cử viên để chạy cho hội đồng thành phố bằng cách giảm các rào cản gây quỹ, do đó thúc đẩy nhiều cuộc bầu cử cạnh tranh hơn.

Traducción provista por traductor de Google

AVISO DE INTENCIÓN DE CIRCULAR LA PETICIÓN DE INICIATIVA (Cal. Electoral Code § 9202)

AVISO DE INTENCIÓN DE CIRCULAR LA PETICIÓN

Se da aviso por las personas cuyos nombres aparecen aquí de su intención de circular una petición dentro de la Ciudad de Alhambra con el propósito de recoger firmas para calificar la iniciativa adjunta, que enmendaría la Carta de Alhambra, a la votación de la próxima elección municipal elegible .

Una declaración de los motivos de la acción propuesta según lo contemplado en la petición es la siguiente:

La igualdad de representación es la piedra angular de la democracia. Ninguna persona debería tener una mayor representación que cualquier otra persona. La realidad del dinero ilimitado en la política desafía ese ideal.

El dinero ilimitado en la política facilita un ambiente político en el que aquellos con mayores medios tienen un mayor dominio sobre el resultado de las elecciones y, por lo tanto, una mayor influencia en el proceso de formulación de políticas. Esto abre la puerta a la representación desigual y a la corrupción de nuestro proceso político.

Las reformas de sentido común pueden minimizar la influencia del dinero en las elecciones y la política del gobierno. El Tribunal Supremo de EE. UU. Ha sostenido que los límites de contribución de campaña son un medio legítimo de "lidiar con la realidad o apariencia de corrupción inherente a un sistema que permite contribuciones financieras ilimitadas".

El Estado de California impone límites de donantes de campaña a los candidatos que se postulan para un cargo estatal. Además, más de 100 ciudades de California han adoptado límites de contribución a campañas locales e incluso más ciudades han adoptado algún tipo de reforma financiera de campaña.

Alhambra no tiene leyes de reforma financiera de campaña. La Ciudad actualmente opera bajo un sistema que permite a los donantes de la campaña dar contribuciones ilimitadas a los candidatos para la oficina municipal y requiere que los candidatos del consejo de la ciudad basados ​​en el distrito participen en las elecciones de toda la ciudad. Esto aumenta el costo de postularse para un cargo electo y la probabilidad de una influencia indebida, real o percibida, ejercida por los contribuyentes de la campaña sobre los funcionarios electos.

De acuerdo con los principios democráticos, aquellos con mayores medios no deberían tener una mayor representación y / o influencia en el gobierno de Alhambra. El propósito y la intención de esta legislación es mejorar nuestro proceso democrático mediante:

1. Poner límites realistas y exigibles sobre las cantidades que las personas pueden contribuir a las campañas políticas en las elecciones municipales;

2. Promover la integridad, la honestidad, la equidad y la transparencia en las campañas electorales municipales;

3. Proporcionar oportunidades para que todos los ciudadanos se conviertan en candidatos para la oficina de la ciudad, sin la necesidad de recaudar fondos exorbitantes para la campaña;

4. Prevenir la corrupción, o la apariencia de corrupción, que resulta de la influencia real o potencial de grandes contribuciones en la conducta o acciones de los candidatos elegidos para el cargo;

5. Poner una prima en los mensajes, las calificaciones y el buen gobierno en lugar de la recaudación de fondos y el poder de intermediación;

6. Asegurar mejor que la composición demográfica de la ciudad estará representada más equitativa y justamente por sus líderes electos;

7. Aliviar el tiempo y la carga financiera de postularse para el concejo municipal al disminuir el área dentro de la ciudad en la que un candidato debe hacer campaña;

8. Disminuir la influencia real o potencial del influjo del dinero en el resultado de las elecciones otorgando a los candidatos un área de campaña más centrada (⅕ de la ciudad) que disminuye el costo de los mensajes de los candidatos;

9. Animar a más candidatos a postularse para el consejo de la ciudad al reducir las barreras de recaudación de fondos, fomentando elecciones más competitivas.

©2018 by Alhambra Ballot Initiative. Proudly created with Wix.com

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now